Setting: 2ha
Info
Posts
Characters
Characters Tagged: 2ha
Name Template Cluster Nickname Screenname Facecast User
Chu Wanning Cat shizun of-the-night-sky Luo Yunxi argona
Chu Wanning Cat under-starless-skies Luo Yunxi argona
Hua Binan Shi Mei cold-scale-sacred-hand argona
Mo Lisao Lisao Jian Renzi MaggieoftheOwls
Shi Mei Shi Mei gorl shi mei Kim Minji argona
Song Qiutong Empress Janistar Phomphadungcheep argona
Xia Sini Cat tiny scare-you-to-death Lin Zi Ye argona